Algemene Flensprocedure

Het maken van een steekpanverbinding vereist vakmanschap en opleiding. Om ook tijdens de onderhoudswerkzaamheden de voortgang en kwaliteit van de flensverbinding te controleren kan men gebruik maken van Flangelabels. De bijgaande Flensprocedure kan gebruikt worden om het proces te beheersen. Het is vrij te gebruiken! De benodigde flangelabels kunt u bestellen via Steekpan.be.

Flens registratie & flens labelling eisen

Om een controle op de uitgevoerde werkzaamheden te kunnen uitvoeren dient de rapportage / registratie van alle flensverbindingen te geschieden in overeenstemming met het voorbeeld „flens registratie formulier‟, zie bijlage 1.2 van deze instructie.

Tevens dienen alle verbindingen van een „label‟ te worden voorzien die fysiek op of aan de betreffende flens is geplaatst, zie bijlage 1.1 voor een voorbeeld.

Bovenstaande eisen gelden voor alle werkzaamheden aan flenzen; tijdens nieuwbouw, shutdowns, preventief en correctief onderhoudswerkzaamheden. Hoewel het breken van flenzen voor veiligstelling binnen de scope van deze werkinstructie valt, zijn de specifieke eisen met betrekking tot het registreren en labellen van blindflenzen en stekers niet beschreven in deze werkinstructie.

Melding van gebreken / afwijkingen

Wanneer tijdens (de)montage werkzaamheden gebreken worden geconstateerd dient dit direct aan de locatiebeheerder of supervisor te worden gemeld. Bijvoorbeeld bij corrosie en beschadigingen van pakkingen of flenzen en/of grote scheefstand van de flenzen. Indien afgeweken wordt dient een plan van aanpak te worden opgesteld. Het plan dient ter goedkeuring aan de opdrachtgever te worden voorgelegd. Hierin dient het volgende beschreven te worden:

  • Details flensverbinding (materialen, type pakking, afmetingen flens, etc.)
  • De methode van uitvoering (procedure).
  • Het te gebruiken gereedschap.
  • Een berekening voor het bepalen van de benodigde boutkracht, inclusief de bijbehorendeberekende aanhaalmomenten.

VGWM

  • Bij demontage van flensverbindingen dienen maatregelen te worden genomen om eventuele
    lekvloeistoffen op te vangen.
  • Demontage van flensverbindingen met asbesthoudende pakking materialen (type CAF - "Compressed Asbestos Fibres‟ en SWAF -"Spiral Wound Asbestos Filled‟): het verwijderen van asbesthoudende pakkingen kan in eigen beheer worden uitgevoerd mits voldaan is aan specifieke beheersmaatregelen.